எழுத்தாளர்களின் நேர்காணல்கள்

தமிழ்ச் சமூகத்தின் மனசாட்சியாக இயங்கும் முற்போக்கு எழுத்தாளர்களின் தடங்களையும், நேர்காணல்களையும் வெளியிடுவது இப்பகுதியின் நோக்கம். ஒவ்வொரு எழுத்தாளரையும் நேர்காணல் செய்து, குறுநூல்களாக தொகுக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டவுடன், அதன் பிரதி இங்கு பதிவேற்றப்படவுள்ளது.

Scroll to Top